Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

maladziewczynka
maladziewczynka
0068 20e2 390
Reposted fromBabson Babson viainto-black into-black

November 12 2019

maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
Tak mi się nie chcę tak bardzo nie chcę lecz kiedyś jeszcze  będę seksi
— Mikromusic
maladziewczynka
maladziewczynka
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
maladziewczynka
7868 9a35 390
Reposted fromipo ipo viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
8909 7fbb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
0139 932a 390
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
Ktoś, kto bardzo kocha, ale nie ma wystarczającego odzewu z drugiej strony, zaczyna popadać w obsesję. Kontroluje, sprawdza tę drugą osobę, nie zostawiając jej powietrza. Robi się toksyczny związek, destrukcyjny dla obojga.
— Renata Przemyk
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
... najgorsze w szczęściu jest chyba jeszcze coś innego. Mianowicie myśl, że się wkrótce skończy.
— Marek Bieńczyk – Książę w cukierni
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
0216 f4b6 390
maladziewczynka
maladziewczynka
3401 e5b4 390
maladziewczynka
6369 9881 390
maladziewczynka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
maladziewczynka
7175 42b2 390
Reposted fromnoone97 noone97 viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl